[one_half] [layerslider id=”2″ title=”LayerSlider”] [/one_half]

[one_half_last]

Avslöja läckorna

Ett hus kan vara otätt på olika sätt. Dels mot fukten inifrån, dels mot luften utifrån.
Båda påverkar hur mycket energi du måste förbruka för att hålla huset varmt.

De värden som anges för mineralullsisolering förutsätter täthet på båda sidor – mot insidan i form av en ångspärr och mot utsidan med ett vindtätande material. Hur effektiva de båda tätningarna är påverkar hur stort energiläckaget är i ditt hus.

Conservator termograferar och täthetsprovar huset, avslöjar felen och ger förslag på åtgärder.

[toggle title=”Termografering – läs mer”]Yttemperaturmätning med hjälp av en värmekamera är ett mycket kraftfullt instrument när det gäller att hitta temperaturdifferenser över en eller flera ytor. En undersökning av t ex en klimatskärm, för att lokalisera läckage och köldbryggor, görs enkelt och snabbt med en värmekamera. När det gäller tolkning och bearbetning av de termogram(värmebilder) som tagits har Conservator AB den kunskap och erfarenhet som krävs. Vi har personal utbildad av bl. a ITC, Infrared Training Center, och är certifierade termograförer.

Termografering av en byggnad i syfte att lokalisera otätheter och/eller köldbryggor utförs helst under uppvärmningssäsongen och gärna tillsammans med täthetsprovning, dvs ett styrt undertryck i byggnaden. Det finns dock andra tillfällen då värmekameran kan spara både tid och pengar. I klimatstyrda rum, som t ex kylrum, kan termografering användas för att konstatera om rummen läcker, och på så vis kostar extra energi. Läckage som dessutom kan förstöra isolerförmågan ytterligare. Att hålla koll på elektrisk apparatur och/eller roterande maskinell utrustning kan hindra oväntade driftsstopp eller till och med bränder. Självklart kan detta ingå i det förebyggande underhållet. Att lokalisera golvvärmeslingor eller andra dolda lednings- och rörsystem med varma eller kalla vätskor kan ibland vara nödvändigt vid renoveringar eller felsökning.

Vid termografering är kunskap och erfarenhet nyckelord! Kontakta Conservator AB när det gäller termografering, vi hjälper dig att se det du inte kan se med ögonen![/toggle]

[toggle title=”Täthetsprovning – läs mer”]Ska du, eller har du, beställt en ny byggnad? Ställ krav på lufttätheten!

I BBR, avsnitt 9, finns krav på energianvändningen hos en byggnad. Detta ställer i sin tur krav på byggnadens täthet. I BBR finns idag inget kvantifierat krav när det gäller täthet utan lufttäthetskravet anses ingå i övriga krav, bl a energihushållning. Detta gör det ännu viktigare att byggherren/beställaren uppmärksammar behovet av lufttäthet samt formulerar och följer upp egna krav. Används den alternativa metoden, enligt BBR 9:4, angående en byggnads energianvändning finns dock ett krav på 0,6 l/s*m² (omslutningsarea) vid 50 Pa tryckdifferens. Detta bör också kunna ses som ett riktvärde i övrigt. Nämnas kan också att täthetskravet på ett passivhus (lågenergihus) är 0,3 l/s*m² (omslutningsarea) vid 50 Pa tryckdifferens. Allmänna råd angående lufttäthet finns också i BBR, avsnitt 6:531. Det finns en hel del forskning gjord där relationen mellan lufttäthet och energianvändning visas. I ett informationsblad från SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, nr 07:27, delges en del av SP´s forskning gällande detta. I informationsbladet står bland annat: ”När den otäta (2,0 l/s*m²) byggnaden simuleras i staden står den ofrivilliga ventilationen för nästan en fjärdedel av den totala energi-förlusten och är ungefär lika stor som transmissionsförlusterna.

När byggnaden flyttas från staden till ett mer öppet och vindutsatt landskap så ökar betydelsen av lufttätheten. För det otäta huset är nu energiförlusterna genom ofrivillig ventilation större än de genom det mekaniska ventilationssystemet och står för knappt hälften av den totala energiförlusten.” Detta är bara ett av flera exempel på forskning mellan samband för lufttäthet och energiåtgång. 
Täthetsprovning av lägenhet Det är dock inte bara energiåtgång och komfort som har betydelse när det gäller en byggnads täthet.

Stora fuktskador på konstruktioner på vindar eller ytterväggar är relativt vanliga där det slarvats med byggnadens klimatskal och dess täthet. Plastfolien på insidan av en byggnad ska hindra fukt ifrån inomhusluften att nå känsliga, kalla, konstruktionsdelar. Inträffar detta kan kondens skapa stora problem. Fasaden och den yttre vindtätningen ska på samma sätt hindra nederbörd och fuktig luft från att blåsa rakt in i byggnadens konstruktioner med risker för direkta vattenskador men också försämrad isolerförmåga som i sin tur ökar riskerna för kondens.

Conservator AB kan hjälpa Er mäta byggnadens exakta läckage genom standarden SS-EN 13829. Läckaget presenteras, enligt standarden, som l/s*m² (omslutningsarea) vid 50 Pa tryckdifferens. Vi använder utrustningen Minneapolis Blower Door för täthetsprovning och ger Er ett direkt svar på hur mycket byggnaden läcker. För en enkel och precis läckagesökning kompletterar vi gärna utrustningen med en värmekamera vid dessa uppdrag. [/toggle]

[/one_half_last]