Har ditt hus en enstegstätad putsad fasad? Om du misstänker problem eller vill ha en kontroll av din fasad, t ex innan garantitiden går ut, kontakta Conservator.

Conservator har specialutbildade skadeutredare med lång erfarenhet av enstegstätade putsade fasader. Vid ett uppdrag börjar vi alltid med en dialog med de som brukar byggnaden om eventuella problem noterats. Exempelvis fuktfläckar, sprickor mm.  Sedan granskas ritningarna av fasaden i detalj för att klargöra konstruktionen och riskbedöma den. Därefter utför våra specialutbildade ”skadeutredare putsade fasader” en kontroll av fuktstatusen i konstruktionen genom mätning via putsen utifrån. Vi levererar sedan en rapport där fuktstatusen redovisas.  Med rapporten som underlag bedöms om håltagning inifrån byggnaden måste utföras för att konstatera och dokumentera omfattningen av eventuella skador. Om håltagning inifrån anses nödvändigt, görs ytterligare undersökning, ofta med provtagning för analys av mikrobiella skador. Detta resulterar sedan i en rapport med analysresultat och fotodokumentation på skadorna samt ett åtgärdsförslag.

När utredningen är klar, och om åtgärder behövs, hjälper vi till med upprättande av åtgärdsplan för rivning och eventuell sanering. Vi kan också upprätta nya handlingar för återställande med en ny fasadtyp, t ex tvåstegtätad fasad.