En fuktplan är ofta följden när det finns en fuktsäkerhetsbeskrivning i ett byggprojekt. Byggherren kräver enligt fuktsäkerhetsbeskrivningen att entreprenören ska ha en fuktplan där han redovisar hur fuktfrågor kommer hanteras under produktionsskedet.

Fuktplanen handlar om hantering och förvaring av material, mottagningskontroller, fuktmätningar, uttorkningsklimat mm, men ska även redovisa för hur eventuella läckage och andra fuktskador hanteras. Likaså ska entreprenörens egenkontroller modifieras med beaktande av de moment som är viktiga ur fuktsynpunkt.

Conservator kan upprätta fuktplaner dels för specifika projekt och dels mer generella som entreprenören kan arbeta efter i olika sorters projekt.