Moderna hus har en energibalansräkning som förutsätter en viss lufttäthet. Grunden för att klara kraven är att använda rätt metoder och hjälpmedel. Conservator kan både vara med och utforma täthetskraven och säkerställa att de uppfylls. Vi har kunskap om alla moderna produkter och metoder. Och kan även instruera – både i vår utställning och på bygget – hur de ska användas.

När bygget är klart gör vi en lufttäthetsprovning där vi mäter om läckaget ligger inom fastställda värden. Om inte, så kan vi termografera och avslöja var det läcker, och rekommendera rätt åtgärder.

 

I BBR, Boverkets byggregler, avsnitt 9, finns krav på energianvändningen hos en byggnad. Detta ställer i sin tur krav på byggnadens täthet.

Conservator kan med en lufttäthetsprovning mäta byggnadens exakta läckage genom standarden ISO 9972:2015. Läckaget presenteras, enligt standarden, som l/s*m² (omslutningsarea) vid 50 Pa tryckdifferens. Byggnadens lufttäthet mäts med Minneapolis Blower Door  som ger ett direkt svar på hur mycket byggnaden läcker. Som effektivt komplement används i många fall en värmekamera.

 

Termografering

För att avslöja energiläckage görs termografering med värmekamera. En snabb och enkel metod där termografiska bilder ger svar på byggnadens termiska funktion, både när det gäller uppvämning, ventilation och isolering.

Conservators personal är utbildade av bl a ITC, Infrared Training Center, och är certifierade termograförer. Vid termografering är kunskap och erfarenhet nyckelord. Vi hjälper dig att se det du inte kan se med ögonen!