Ett hus kan vara otätt på olika sätt. Dels mot fukten inifrån, dels mot luften utifrån.
Båda påverkar hur mycket energi du måste förbruka för att hålla huset varmt.

De värden som anges för mineralullsisolering förutsätter täthet på båda sidor – mot insidan i form av en ångspärr och mot utsidan med ett vindtätande material. Hur effektiva de båda tätningarna är påverkar hur stort energiläckaget är i ditt hus.

En certifierad termograför från Conservator termograferar och lufttäthetsprovar ditt hus och avslöjar och dokumenterar felen. Därefter ges förslag på åtgärder för att minska energiläckaget.

Vid skadeutredningar där det misstänks fuktskador från inläckage av vatten i byggnaden är Blower Door i kombination med termografering ett av våra effektivaste redskap. Med denna utrustning i kombination med kompetent personal, är vi rustade för att hitta orsaken och ställa rätt diagnos utan förstörande håltagning, för att därefter kunna upprätta en åtgärdsplan.

Conservators personal kan, utifrån detta , sedan utföra en kompletterande skadeutredning och överlämna en saklig skaderapport. Sedan upprättas en arbetsbeskrivning med hjälp av fuktsakkunnig, i samråd med fastighetsägaren, så att rätt åtgärd både ur byggnadsfysikaliskt och ekonomiskt hänseende utförs. Allt för att minimera kostnaderna och med säkerhet utesluta att skadorna inte kan återkomma. Kontroll och dokumentation utförs sedan av fuktsakkunnig under hela renoveringen. Det är en självklar trygghet för husägaren att vara förvissad om att rätt föreskriven åtgärd blir rätt utförd.

I BBR, Boverkets byggregler, avsnitt 9, finns krav på energianvändningen hos en byggnad. Detta ställer i sin tur krav på byggnadens täthet. Conservator kan mäta byggnadens exakta läckage genom standarden SS-EN 13829. Läckaget presenteras, enligt standarden, som l/s*m² (omslutningsarea) vid 50 Pa tryckdifferens. Vi använder utrustningen Minneapolis Blower Door för täthetsprovning och ger Er ett direkt svar på hur mycket byggnaden läcker. För en enkel och precis läckagesökning kompletterar vi gärna utrustningen med en värmekamera vid dessa uppdrag.

 

Termografering

Yttemperaturmätning med hjälp av en värmekamera är ett mycket kraftfullt instrument när det gäller att hitta temperaturdifferenser över en eller flera ytor. En undersökning av t ex en klimatskärm, för att lokalisera läckage och köldbryggor, görs enkelt och snabbt med en värmekamera. När det gäller tolkning och bearbetning av de termogram (värmebilder) som tagits har Conservator den kunskap och erfarenhet som krävs. Vi har personal utbildad av bl a ITC, Infrared Training Center, och är certifierade termograförer.

Termografering av en byggnad i syfte att lokalisera otätheter och/eller köldbryggor utförs helst under uppvärmningssäsongen och gärna tillsammans med täthetsprovning, dvs ett styrt undertryck i byggnaden. Det finns dock andra tillfällen då värmekameran kan spara både tid och pengar. I klimatstyrda rum, som t ex kylrum, kan termografering användas för att konstatera om rummen läcker, och på så vis kostar extra energi. Läckage som dessutom kan förstöra isolerförmågan ytterligare. Att hålla koll på elektrisk apparatur och/eller roterande maskinell utrustning kan hindra oväntade driftsstopp eller till och med bränder. Självklart kan detta ingå i det förebyggande underhållet. Att lokalisera golvvärmeslingor eller andra dolda lednings- och rörsystem med varma eller kalla vätskor kan ibland vara nödvändigt vid renoveringar eller felsökning.

Vid termografering är kunskap och erfarenhet nyckelord. Vi hjälper dig att se det du inte kan se med ögonen!